Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

zapytanie ofertowe obsługa prawna

                                                                                                                                           

  Dotyczy zapytania ofertowego  nr 1/2013 Z z dnia 29.07.2013r w spawie wyłonienia obsługi prawnej do projektu pn.  

                               „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Informujemy, że dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym w pkt. 4.1. w istotnych warunkach zamówienia na zapis:

4. Istotne warunki zamówienia:

4.1.Wymagania dotyczące wykształcenia Wykonawcy bezpośrednio realizującego usługę: wykształcenie co najmniej wyższe II stopnia, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, przynależność   do Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Izby Adwokackiej

Z tego też względu nastąpi wydłużenie składania ofert o 4 dni tj. do 12 sierpnia 2013r do godz 10:00.

 


 

                                                                                                                                         Głogów 29 lipca 2013r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013

w spawie wyłonienia obsługi prawnej

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    ul. Folwarczna 52 w Głogowie, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także punktem 2.2.7.2 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 24 grudnia 2012r., składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________

 

1.       Przedmiot zamówienia: obsługa prawna w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.       Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79100000-5

3.       Kryterium wyboru oferty: 100% cena

4.       Istotne warunki zamówienia:

4.1   Wymagania dotyczące wykształcenia Wykonawcy bezpośrednio realizującego usługę: wykształcenie co najmniej wyższe II stopnia, uprawnienia Radcy Prawnego lub Adwokata, przynależność do Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej.

4.2   Zadania powierzone w ramach obsługi prawnej:

a)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zamówień publicznych w projekcie

b)      opiniowanie i parafowanie zawieranych umów w ramach projektu

c)       sporządzanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami

d)      przygotowywanie opinii prawnej w zakresie problemowych sytuacji związanych z realizacją projektu

e)      przygotowywanie wyjaśnień interpretacji prawnych w zakresie realizacji projektu

f)       udział w negocjowaniu umów zawieranych przez Zamawiającego

g)      reprezentowanie Zamawiającego przed sądem i KIO

h)      przygotowywanie dokumentów sądowych 

i)        inne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu

4.3   Średnio miesięczna liczba godzin pracy przy realizacji w/w usługi – 20; ilość miesięcy – 20; łączna ilość godzin – 400.

4.4   Podległość w ramach projektu: koordynatorowi projektu.

4.5   Wykonawca będący osobą fizyczną zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej  Karty Czasu Pracy na wzorze określonym przez Zamawiającego.

4.6   W ramach kosztów obsługi zadania należy wliczyć wszelkie pochodne dotyczące kosztów m.in.  przejazdu i dojazdu na spotkania kadry zarządzającej projektem, kosztów połączeń telefonicznych i innych kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z realizacją zamówienia.

4.7   Warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za świadczone prace, po wystawieniu rachunku na koniec każdego miesiąca. Przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wypłaty wynagrodzenia kwartalnie, a także z opóźnieniem związanym z przekazywaniem transz na realizację przedmiotu zamówienia przez IP 2 - ORE w Warszawie

4.8   Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

4.9   Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.10     Warunkiem powierzenia zlecenia jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

5.  Termin realizacji zamówienia: 13.08.2013r. – 31.05.2015r.

6.  Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p.  Barbary Krzywulicz – Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

7. Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2013r. do godz. 10.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1.  Ofertę  sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na obsługę prawną” .

8. Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 12 sierpnia 2013r. o godz. 10.20  w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1. 

9. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy/ kserokopie dowodu osobistego w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez osobę fizyczną;

b)      Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2

c)       Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej usługę, w tym przynależność do Okręgowej Izby Radców Prawnych,  opisane w pkt. 4.1 niniejszego postępowania.

d)      Oświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 3

e)      Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty realizowane w ramach NSRO – załącznik nr 4

Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność  z oryginałem i podpisane przez upoważnione osoby.

11.  Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

12.   Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.

13.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego.

14.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

 

                                                                                      Zatwierdzam:

                                                                                   Barbara Krzywulicz

                                                                         Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie

                                                                             …………………..…………………………….

                                                                            / podpis Dyrektora jednostki /

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oferta

 

             ………………………………………………………………………..…….

          / Pieczęć Oferenta lub imię i nazwisko Oferenta /

 

Oferta realizacji zadania pn. obsługa prawna

 

Dla

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.   Nazwa instytucji /osoby składającej ofertę:  ...................…………......................................................

a)      forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności …………...................................................

b)      w sprawie oferty kontaktować się z ………....................................................………...........................

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: obsługa prawna w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

1.    Termin realizacji usługi: 13.08.2013r. – 31.05.2015r.

2.    W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 29.07.2013r.

3.    Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 

4.     Koszt realizacji usługi netto w złotych: ......................................................................................

5.     Koszt realizacji usługi brutto w złotych: .....................................................................................

a)      Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy/ kserokopie dowodu osobistego w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez osobę fizyczną;

b)      Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2

c)       Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej usługę, opisane w pkt. 2.1 niniejszego postępowania.

d)      Oświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 3

e)      Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty realizowane w ramach NSRO – załącznik nr 4

 

 

                                                                               ……………………………………………………………………………….

                                                                             / miejscowość data, podpis składającego Ofertę /

_________________

1 Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekaralności

 

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

.............................................................

  (miejscowość i data)

 

...................................................................................................

                                       (nazwisko i imię)

 

...................................................................................................

                                            (adres zamieszkania)

 

..............................................................................................

 

                                        OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigan   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i na dzień składania niższego oświadczenie nie toczy się wobec mnie postępowanie sądowe z oskarżenia publicznego.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

 

 

 

...........................................................

    (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu

 

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL.

 

Składając ofertę w postępowaniu na realizację zadania: obsługa prawna w  projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, co następuje:

 

 

Jestem / Nie  jestem[1] zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w  instytucji  uczestniczącej w realizacji PO KL (IZ, IP, IW (IP2), ROEFS, KOEFS, KIW).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa instytucji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(rodzaj instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL)

 

na stanowisku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa stanowiska)

  

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

…………………………………………

Data i podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO

 

OŚWIADCZENIE

o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO

 

Jestem / Nie jestem1zaangażowany/a w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie                 lub więcej niż jednego zadania w ramach jednego projektu w ramach NSRO.

Jestem zaangażowany/a w wykonywanie następujących zadań w niżej wymienionych projektach:

 

Lp.

Nr projektu

Nr umowy

Przedmiot umowy

Okres umowy (od dnia – do dnia)

Liczba godzin wykonywanych w ramach umowy

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

n…

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję  się  do  prowadzenia  ewidencji  godzin  pracy  zaangażowanych  w  realizację  zadań wynikających  z  ww.  umów  zawartych  w  ramach  projektów  NSRO   oraz  do  udostępniania  ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu beneficjenta.          

 

W  przypadku  zaistnienia  zmiany  w  powyższym  stanie  rzeczy,  który  potwierdza  niniejsze oświadczenie,  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  strony  umowy  o  zaistniałych zmianach.

 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem faktycznym.

 

                                                                                                                                 …………………………………………

                                                                                                            / data i podpis składającego oświadczenie /

 

 

 

    [1] Niepotrzebne skreślić

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2013 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 2414
05 sierpnia 2013 09:41 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2013 09:38 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2013 09:30 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl