Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

zapytanie ofertowe w sprawie opracowania koncepcji

Projekt pn. "Kompleskowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

                                                                                                                                                          Głogów, 09.08.2013r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013

w spawie opracowania koncepcji – „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół  i przedszkoli”

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Folwarczna 52 w Głogowie,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także punktem 2.2.7.2 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 24 grudnia 2012r., składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________

1.       Przedmiot zamówienia: opracowanie koncepcji – „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” (zwany dalej PPW) oraz monitorowanie wdrażania koncepcji przez cały okres realizacji projektu i opracowanie jednego raportu. Powiatowy Program Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół  i przedszkoli na poziomie powiatu głogowskiego w ramach projektu  „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

2.       Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80521000-2

3.       Kryterium wyboru oferty: 100% cena

4.       Istotne warunki zamówienia:

4.1   Wymagania dotyczące wykształcenia Wykonawcy bezpośrednio realizującego usługę:

a)      wykształcenie wyższe pedagogiczne II stopnia,

b)      doświadczenie zawodowe min 10 lat na stanowisku nauczyciela

c)       doświadczenie w opracowywaniu publikacji dotyczących np. koncepcji oświatowych, raportów edukacyjnych, raportów

          ewaluacyjnych

d)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych

4.2   Powiatowy Program Wspomagania (PPW) powinien zawierać:

a)      wskazanie tematów (z uwzględnieniem podziału na typy szkół i przedszkoli)i harmonogramu wdrażania rocznych planów  

         wspomagania – które plany i w którym roku będą wdrażane w poszczególnych typach szkół;

b)       wskazanie tematów sieci wybranych przez PCPPP i DN wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

c)       wykaz sieci wskazanych przez szkoły i przedszkola, których PCPPP i DN  nie będzie realizować;

d)      źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania w szkołach;przedszkolach oraz w spotkaniach sieci

         współpracy i samokształcenia wraz  ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia;

e)      PPW powinien zostać opracowany w początkowej fazie realizacji projektu,  po zakończeniu przeprowadzenia diagnozy przez

        SORE we wszystkich szkołach/przedszkolach a więc po wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu w oparciu   o oferty 

        doskonalenia rocznych planów wspomagania. 

f)       szczegółową analizę posiadanych zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.);

g)      zasady  funkcjonowania kompleksowego wsparcia szkół (kto?, jak?, jakimi zasobami i gdzie?, w jakich placówkach, będzie

         realizował koncepcję?);

h)      opracowanie jednego raportu z realizacji PPW za okres dwóch lat w ramach projektu   „Kompleksowe wspomaganie rozwoju

         szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”.

4.3   Warunki płatności:  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie dzieła w 2 transzach po zatwierdzeniu odbioru koncepcji i raportu przez Zamawiającego. Przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem związanym  z przekazywaniem transz na realizację przedmiotu zamówienia przez IP 2 - ORE  w Warszawie

4.4   Wynagrodzenie obejmuje:

a)      opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli, monitorowanie procesu wspomagania na terenie powiatu oraz przygotowanie 1 raportu  z przebiegu procesu wspomagania;

b)      opracowanie i publikację PPW  w terminie sierpień – wrzesień 2013r oraz opracowanie 1 raportu podsumowującego realizację projektu w terminie czerwiec – lipiec 2015r. 

4.5   W ramach kosztów obsługi zadania należy wliczyć wszelkie pochodne dotyczące kosztów m.in.  przejazdu i dojazdu na spotkania kadry zarządzającej projektem, kosztów połączeń telefonicznych i innych kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z realizacją zamówienia.

4.6   Termin związania ofertą: Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty).

4.7    Okres wykonywania dzieła: od momentu podpisania umowy o dzieło do 31.07.2015 r. w tym:

a)      Sierpień - wrzesień 2013 r.- opracowanie  PPW

b)      Czerwiec – lipiec 2015 r.- opracowanie raportu- podsumowującego

4.8   Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.9   Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.10     Warunkiem powierzenia dzieła jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

 

5.       Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p.  Barbary Krzywulicz – Dyrektora Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

6.       Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz. 11.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy  ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3.  Ofertę  sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim,   w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na opracowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w  powiecie głogowskim w  projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego”

7.       Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 19 sierpnia 2013r. o godz. 12:00  w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 5. 

8.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

9.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Oferta, zgoda w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2.

c)       Oświadczenie  o  zatrudnieniu  w  instytucjach  uczestniczących  w  realizacji  POKL. (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),

d)      Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO. (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),

e)      CV,

f)       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające

          wymagania pkt. 4.1

Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność    z oryginałem i podpisane przez upoważnione osoby.

10.   Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

11.   Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę o dzieło w formie pisemnej.

12.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego.

13.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

                                                                                                 Zatwierdzam:

                                                                                              Barbara Krzywulicz

                                                                                         Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oferta

………………………………………………………………………..…….

   / Pieczęć Oferenta lub imię i nazwisko Oferenta /

 

Oferta realizacji zadania pn. opracowanie koncepcji – „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli”

 

Dla

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.   Nazwa instytucji /osoby składającej ofertę:  ...................…………......................................................

a)      forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności …………....................................................

b)      w sprawie oferty kontaktować się z ………....................................................…………..........................

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: opracowanie koncepcji – „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” (PPW) oraz monitorowanie wdrażania koncepcji przez cały okres realizacji projektu i opracowanie jednego raportu. Powiatowy Program Wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu głogowskiego w ramach projektu  „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

  1. Okres wykonywania dzieła: od momentu podpisania umowy o dzieło do 31.07.2015 r. w tym:

a)      Sierpień - wrzesień 2013 r.- opracowanie  PPW

b)      Czerwiec – lipiec 2015 r.- opracowanie raportu- podsumowującego

  1. W  ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  09.08.2013r.
  2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 
  3. Koszt realizacji usługi netto w złotych: ........................................................................................
  4. Koszt realizacji usługi brutto w złotych: .....................................................................................

 

  1.  Załączniki:

a)      Oferta, zgoda w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Oświadczenie  o  zatrudnieniu  w  instytucjach  uczestniczących  w  realizacji  POKL. (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),

c)       Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO. (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),

d)      CV,

e)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające

        wymagania pkt. 4.1.

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….

/ miejscowość data, podpis składającego Ofertę /

 

 

_____________________

1 Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekaralności

 

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

..............................................................

  (miejscowość i data)

..............................................................................................

                       (nazwisko i imię)

 

...............................................................................................

                       (adres zamieszkania)

 

..............................................................................................

 

                                                                                                      OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i na dzień składania niższego oświadczenie nie toczy się wobec mnie postępowanie sądowe z oskarżenia publicznego.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

 

 

 

...........................................................

    (czytelny podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu

 

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL.

 

Składając ofertę w postępowaniu na realizację zadania: opracowanie koncepcji  „Powiatowego Programu Wspomagania rozwoju szkół  i przedszkoli” w  projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, co następuje:

 Jestem / Nie  jestem[1] zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w  instytucji  uczestniczącej w realizacji PO KL (IZ, IP, IW (IP2), ROEFS, KOEFS, KIW).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa instytucji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(rodzaj instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL)

 

na stanowisku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa stanowiska)

  

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

…………………………………………

Data i podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO

 

OŚWIADCZENIE

o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO

 

Jestem / Nie jestem1zaangażowany/a w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie   lub więcej niż jednego zadania w ramach jednego projektu w ramach NSRO.

Jestem zaangażowany/a w wykonywanie następujących zadań w niżej wymienionych projektach:

 

Lp.

Nr projektu

Nr umowy

Przedmiot umowy

Okres umowy (od dnia – do dnia)

Liczba godzin wykonywanych w ramach umowy

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

n…

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję  się  do  prowadzenia  ewidencji  godzin  pracy  zaangażowanych  w  realizację  zadań wynikających  z  ww.  umów  zawartych  w  ramach  projektów  NSRO  oraz   do  udostępniania  ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu beneficjenta.         

 W  przypadku  zaistnienia  zmiany  w  powyższym  stanie  rzeczy,  który  potwierdza  niniejsze oświadczenie,  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  strony  umowy  o  zaistniałych zmianach.

 Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem faktycznym.

 

                                                                                                                      …………………………………………

                                                                                                            / data i podpis składającego oświadczenie /[1] Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2013 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 2344
20 sierpnia 2013 22:44 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
20 sierpnia 2013 22:43 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
09 sierpnia 2013 13:56 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl