Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

zapytanie ofertowe usługi telekomunikacyjne i internetowe

Projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rzowoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społacznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

                                                                                                                                                          Głogów, 09.08 2013r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013

w spawie zakupu usługi telekomunikacyjnej, Internetu mobilnego w telefonie oraz 2 nowych aparatów telefonicznych

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli  ul. Folwarczna 52 w Głogowie,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także punktem 2.2.7.2 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 24 grudnia 2012r., składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

                                I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________

1.       Przedmiot zamówienia: zakupu usługi telekomunikacyjnej i Internetu mobilnego w telefonie wraz z nowymi aparatami telefonicznymi  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.       Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej; 32250000-0 Telefony komórkowe;

        72400000- 4 Usługi internetowe.  

3.       Kryterium wyboru oferty:

1)      60% - ilość minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne wliczone w cenę zaproponowanego abonamentu 

         miesięcznego

2)      40 % - ilość Mb Internetu dostępnego w  cenie zaproponowanego abonamentu  miesięcznego

 

Sposób liczenia punktów za spełnienie kryteriów 1:

                                                           Największa liczba minut  w ważnej ofercie

Suma punktów za kryterium 1 =    ----------------------------------------------------------------------- x 60

                                                               Złożona oferta przez Wykonawcę

 

 W tym kryterium Zamawiający może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Wykonawca zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

 

Sposób liczenia punktów za spełnienie kryteriów 2:

                                                      Największa liczba Mb Internetu  w ważnej ofercie

Suma punktów za kryterium 1 =    ----------------------------------------------------------------------- x 40

                                                                  Złożona oferta przez Wykonawcę

 

W tym kryterium Zamawiający może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Wykonawca zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalnie za wszystkie kryteria Wykonawca może otrzymać 100 pkt.

 

4.       Istotne warunki zamówienia:

4.1   Abonament zawarty na dwa nowe numery telefoniczne,  na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;

4.2   Cena za jeden abonament telefoniczny nie może przekroczyć kwoty 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych i 00/100);

4.3   W ramach abonamentu należy wliczyć usługę aktywacji i wszelkie koszty związane z uruchomieniem i podłączeniem telefonu  do użytku;

4.4   W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia telefonów i kart SIM do siedziby Zamawiającego oraz uruchomienia telefonów;

4.5   Zamawiający wymaga aby umowy zawarte na świadczone usługi telekomunikacyjne zawarte były oddzielnie, na każdy numer z osobna;

4.6   Zamawiający zastrzega, aby faktury za świadczone usługi telekomunikacyjne przesyłane były przez Operatora pocztą tradycyjną na adres wskazany w umowie przez Zamawiającego;

4.7   Zamawiający zastrzega, aby była możliwość bezpłatnego blokowania połączeń reklamowych .in z numerów 0 700 czy 0 300 itp.;

4.8   Zaproponowany przez Zamawiającego model telefonu musi być nowy, objęty 24 miesięczną gwarancją producenta;

4.9   Wartość rynkowa jednego zaproponowanego modelu telefonu nie może być niższa niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), na dzień złożenia oferty, wg katalogu  Operatora sieci, którego usługi Wykonawca sprzedaje;

4.10  Zamawiający zastrzega aby wraz z telefonami, wykonawca załączył nowe ładowarki do telefonów, pasujące do zaproponowanych telefonów, instrukcja w języku polskim, nowe oryginalne pudełko;

4.11  Zamawiający zastrzega aby telefony zaproponowane przez Wykonawcę posiadały menu w języku polskim;

4.12  Zaproponowane przez Zamawiającego modele telefonów muszą być tożsame;

4.13  Termin rozpoczęcia świadczenia usługi maksymalnie 3 dni robocze od ogłoszenia protokołu z wynikami ofert;

4.14  Realizacja usługi będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.15  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.16  Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

 

5.  Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p.  Barbary Krzywulicz – Dyrektora Powiatowe Centrum Poradnictwa

    Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

6.  Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz. 12.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy  ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3.  Ofertę  sporządzić należy  na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim,   w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w  projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego”

 

7. Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 19 sierpnia 2013r. o godz. 13.00  w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 5. 

8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

9.  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Oferta, zgoda w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

c)       Dokument potwierdzający, że Zamawiający może zawierać umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych i usługi

          Internetu mobilnego w imieniu Operatora sieci – oryginał lub kopia

d)      Cennik telefonów w abonamencie dostępnych u Wykonawcy, ważny na dzień składania oferty.

 

Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność  z oryginałem i podpisane przez upoważnione osoby.

 

10.   Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

11.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

12.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

                                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                             Barbara Krzywulicz

                                                                                                     Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie

                                                                                       

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oferta

………………………………………………………………………..…….

 / Pieczęć Oferenta /

 

Oferta na zakupu usługi telekomunikacyjnej i Internetu mobilnego w telefonie wraz z nowymi aparatami telefonicznymi 

 

Dla

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.   Nazwa instytucji /osoby składającej ofertę:  ...................…………......................................................

a)      forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności …………....................................................

b)      w sprawie oferty kontaktować się z ………....................................................…………..........................

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: zakupu usługi telekomunikacyjnej i Internetu mobilnego w telefonie wraz z nowymi aparatami telefonicznymi  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli   w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

  1. Okres wykonywania dzieła: od momentu podpisania umowy przez 24 miesiące.
  2. W  ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 09.08.2013r.
  3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 
  4. Cena netto w złotych za abonament miesięcznie: …………………………………………………………...…………
  5. Cena brutto w złotych za abonament miesięcznie: ……………………………………………………….……….……
  6. Ilość minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne w ramach abonamentu: ………..…………
  7. Ilość  Mb Internetu mobilnego w telefonie w ramach abonamentu: ……………………………….………
  8.  Model telefonu: ………………………………………………………………………………………………………..……………
  9. Wartość rynkowa brutto zaproponowanego modelu telefonu w złotych: ……………………………….

 

10. Załączniki:

a)      Oferta, zgoda w treści z załącznikiem nr 1.

b)      Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

c)       Dokument potwierdzający, że Zamawiający może zawierać umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych i usługi

          Internetu mobilnego w imieniu Operatora sieci – oryginał lub kopia

d)      Cennik telefonów w abonamencie dostępnych u Wykonawcy, ważny na dzień składania oferty.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….

/ miejscowość data, podpis składającego Ofertę /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2013 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 2496
09 sierpnia 2013 13:41 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
09 sierpnia 2013 13:39 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
09 sierpnia 2013 13:34 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl