Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Wyniki zapytania ofertowego na usługi telekomunikacyjne i internetowe

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Głogów, 26.08.2013r

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 3/2013

w sprawie zakupu usługi telekomunikacyjnej, Internetu mobilnego w telefonie oraz 2 nowych aparatów telefonicznych

 

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” nr WND – POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 9 sierpnia 2013r dotyczącego zakupu usługi telekomunikacyjnej, Internetu mobilnego w telefonie oraz 2 nowych aparatów telefonicznych  na w/w zadanie otrzymano dwie oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres zamawiającego

Przyznana liczba punktów za spełnienie kryterium 1 i 2

1.

Salon T-Mobile ul. Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów

 

100,00

2.

Sklep Firmowy Sieci PLUS INTERBELL Sp. z o.o. ul. Al. Wolności  42 , 67-200 Głogów

 

36,00

 

Kierując się kryterium określonym w zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

Salon T-Mobile ul. Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów

 

Oferta jest jednocześnie zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlegająca odrzuceniu.

 

                                                                                                                    Zatwierdzam

                                                                                                                Barbara Krzywulicz

                                                                                                      Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1455
26 sierpnia 2013 13:53 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2013 13:52 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2013 13:46 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl