Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania i dostawy materiałów promocyjnych

____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                           Głogów, dn. 12.09.2013r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PCPPPiDN.ZP.341.BP.5/13

w spawie opracowania graficznego i dostawy materiałów promocyjnych

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52  w Głogowie, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także punktem 2.2.7.2 Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 24 grudnia 2012r., składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________________________

  1. Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne 5 wzorów  i dostawa materiałów promocyjnych w  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli   w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
  2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  79810000-5 usługi drukowania,  392941.00- Artykuły informacyjne i promocyjne.
  3. Kryterium wyboru oferty:  100% - cena bruttu
  4. Istotne warunki zamówienia:

         4.1 Zamawiający zamawia następujące materiały promocyjne:

        4.1.1  150 sztuk plakatów formatu A3, papier kreda, gramatura 200g/m2, pełen kolor,  druk jednostronny;

        4.1.2  4 sztuki standów typu roll’up, o wymiarach 100cm szerokość i 220 cm wysokość, o stabilnej podstawie, kasecie w kolorze srebrnym. Roll’up po rozłożeniu musi być stabilny, nie wyginać się i nie przewracać. Na roll’upie wykonany druk jednostronny pełen kolor. Każdy z 4 standów o tej samej grafice. Kaseta do której zwija się stand musi zabezpieczać dokładnie grafikę przed uszkodzeniem, zadrapaniem w trakcie jego transportu. W skład zestawu wchodzi torba na roll’up. W skład  4 zestawów wchodzą 4 torby transportowe na roll’upy. Gwarancja 24 miesięcy na standy. Zawierające co najmniej logotyp POKL, Unii Europejskiej oraz logo Zamawiającego.

        4.1.3 1200 sztuk teczek formatu A4  informacyjno – promocyjnych, o parametrach karton 350g, druk 4+0, pełen kolor, folia błyszcząca, zamknięcie na rzep, grzbiet- 1cm, miejsce na wizytówkę, nadruk wskazany przez Zamawiającego, ale nie mniejszy niż nazwa projektu oraz logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (POKL) Unii Europejskiej oraz logo Zamawiającego.     

       4.1.4  4000 sztuk naklejek samoprzylepnych, formatu  8 cm x 4 cm, w kolorze z informacją Projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logotyp POKL, Unii Europejskiej oraz logo Zamawiającego. Nalepki dostarczone pocięte, przygotowane do naklejenia.

         4.1.5 1100 sztuk długopisów metalowych, o solidnej konstrukcji i elementach nie dających się łatwo rozkręcać w 5 kolorach, czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym  i czarnym; wkład niebieski, grawer jednostronny w kolorze białym, zawierający co najmniej logotyp POKL, Unii Europejskiej oraz logo Zamawiającego.

4.2  Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 5 wzorów powyższych materiałów zgodnie   z treścią przekazaną przez Zamawiającego i przedłożenia ich do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych, od dnia podpisania umowy, a następnie w terminie do 1 dnia roboczego nanoszenia poprawek, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami przez Zamawiającego.

4.3  Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu materiały promocyjne w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania wzorów przez Zamawiającego. 

4.4  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionych materiałów promocyjnych, do siedziby Zamawiającego tj. na ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1. 

4.5   Realizacja zakupu będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.6  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.7  Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

5.  Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p.  Przemysława Maksymów  – Specjalisty ds. Prawa Zamówień Publicznych, pod numerem telefonu 664 921 399. 

6. Oferty należy składać do dnia 26 września 2013r. do godz. 14.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 1.  Ofertę  sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim,  w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę materiałów promocyjnych w  ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiatu Głogowskiego”.

7. Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 26 września 2013r. o godz. 14.15 w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38  w Głogowie (67-200), pokój nr 1.

8.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty   do Zamawiającego, a nie data jej wysłania

9.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)   Wizualizacja zaproponowanych materiałów wraz z opisem ich wykonania.

b)   Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

c)   Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty w imieniu Oferenta – oryginał.

10.  Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność  z oryginałem  i podpisane przez upoważnione osoby.

11.  Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

12. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 1 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

13.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

Zatwierdzam:

 

 Barbara Krzywulicz

         …………………………………………….

        / podpis Dyrektora jednostki /

 

 

Załącznik nr 1 Oferta

 

………………………………………………………………………..…….

     / Pieczęć Oferenta /

 

 

Oferta na opracowanie graficzne 5 wzorów i dostawę materiałów promocyjnych

 

Dla

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.   Nazwa instytucji /osoby składającej ofertę:  ...................…………................................................................

a)       forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności …………................................................................

b)       w sprawie oferty kontaktować się z ………....................................................…………....................................

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: opracowanie graficzne 5 wzorów  i dostawa materiałów promocyjnych w  ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

  1. W  ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12.09.2013r.
  2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 

2.1   Cena za 150 sztuk plakatu                 - …………………………. zł netto ………..………….….. zł brutto

2.2   Cena za 4 sztuki standów                  - ……………….………. zł netto …………..……………. zł brutto 

2.3   Cena za 1200 teczek                           - ……………...…..…… zł netto  ………………....... zł brutto

2.4    Cena za 4000 sztuk naklejek           - ………………………… zł netto  ……………………….. zł brutto

2.5   Cena za 1100 sztuk długopisów      -  …………………..…… zł netto  ……………………….. zł brutto

  1.  Załączniki:

a)       Wizualizacja zaproponowanych materiałów promocyjnych wraz z opisem ich wykonania.

b)       Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej – oryginał lub kopia

c)       Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty w imieniu Oferenta – oryginał1.

 

 

 

                                                                                                                       ……………………………………………………………………………….

  / miejscowość data, podpis składającego Ofertę

 

______________

1 Niepotrzebne skreślić

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2013 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 2323
25 września 2013 14:35 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
12 września 2013 11:30 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
12 września 2013 11:22 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl