Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2015 w spawie zakupu książek w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

                                                                                                                               Głogów, dnia 22 czerwca 2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2015

w spawie zakupu książek  w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Folwarczna 52 w Głogowie, NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970, tel. 76 833 32 11

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr PCPPPiDN 342-2/2014 z dnia 23 czerwca 2014r  Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a także Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam wniosek o wszczęcie postępowania:

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

/ nazwa, oznaczenie Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

/ adres Oferenta do którego kierowane jest zapytanie ofertowe /

 

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

___________________________________________________________________________

1.       Przedmiot zamówienia: dostawa książek w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego    z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.      Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22113000-5 Książki biblioteczne

3.       Kryterium wyboru oferty:  100% cena
4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 1 Wykaz książek bibliotecznych  do zapytania ofertowego.

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 lipca 2015r.

6.   Inne istotne warunki zamówienia:
6.1   W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany adres na terenie miasta Głogów (67-200 Głogów);
6.2   Zamawiający dopuszcza zamianę tytułów o podobnej tematyce, tylko i wyłącznie w przypadku braku dostępnej pozycji książkowej  na rynku. Tytuły zamienne o zbliżonej wartości rynkowej i podobnej tematyce nie mogą przekroczyć łącznie 50 sztuk wykazu zawartego w załączniku 1.
6.3   W przypadku niedostępności tytułu na rynku wydawniczym, o którym mowa w ust. 6.2, Wykonawca, zastąpi (zamiennie wskaże) inny egzemplarz o tematyce z dziedzin psychologii, pedagogiki, socjologii lub logopedii. 
6.4   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje z załącznika nr 1.
6.5   Realizacja usługi będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6.6   Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególnych przypadkach. 
6.7   Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej – wzór umowy stanowi załącznik nr 3.  
7.       Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pana  Przemysława Maksymów – Specjalisty ds. zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, pod numerem telefonu 664 921 399.
8.       Oferty należy składać do dnia 6 lipca 2015r. do godz. 14.00, w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w budynku przy   ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3.  Ofertę  sporządzić należy   na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim,   w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę książek. Nie otwierać przed 6 lipca 2015r. do godz. 14.15.
9.       Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 6 lipca 2015r. o godz. 14.15                                        w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie (67-200), pokój nr 3. 
10.   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
11.   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Oferta, zgodna w treści z załącznikiem nr 2.

b)      Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej  lub KRS  – oryginał lub kopia

c)       Pełnomocnictwo jeśli oferta jest podpisywana przez osobę inną niż osoba upoważniona zgodnie z EDG lub KRS.

d)      Załącznik nr 3 - Zaparafowana przez Wykonawcę umowa, na potwierdzenie zgodzenia się z zapisami w niej zawartymi.

12.   Wszelkie załączane do oferty kopie przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność                      z oryginałem i podpisane przez upoważnione osoby.

13.   Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie oferty na załączniku nr 2 i załączenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania ofertowego.

15.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

Zatwierdzam:

 Barbara Krzywulicz 

…………………………………………….

        / podpis Dyrektora jednostki /

  

 

Załącznik nr 2 Oferta

………………………………………………………………………..…….

 / Pieczęć Oferenta /

 

Oferta na

Dostawę  książek w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Dla

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów,

NIP: 693-20-49-657, REGON 391066970.

 

I.        Nazwa instytucji: ...........................…..........................................................……………………………….….

a)      forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności: ………………………...................…...............

b)      w sprawie oferty kontaktować się z ……….................................................tel. ..........…………………….

c)       NIP: …………………..……………….... REGON: …….………….…….………….….. KRS: ……………………..………………

d)      Tel.: ……………….………… fax. : …………………….………….. e-mail: ………………………………………………………...

 II.          Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: dostawa książek w ramach projektu  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli    w Głogowie (PCPPP i DN) nr winsoku WND – POKL.03.05.00-00-181/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego   z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

III.       Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest płatnikiem podatku VAT. 

IV.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 lipca 2015r.

V.        Cena netto w złotych : ………………………………………………………….....................................…………

VI.      Cena brutto w złotych: ……………………………………………………….……….…………………………………..…

VII.    W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.05.2015r.

VIII.  Oświadczam, że wskazana cena w niniejszej ofercie uwzględnia wszystkie książki/pomoce w ilości  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

IX.       Oświadczam, że w żaden sposób nie jestem powiązany z Zamawiającym.

X.         Oświadczam, że firma/instytucja którą reprezentuje nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji oraz, że nie toczy się wobec firmy/instytucji którą reprezentuje postępowanie sądowe.

XI.       Oświadczam, że osoba składająca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

XII.     Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w realizacji usługi  na którą złożyłem ofertę.

XIII.   Oświadczam, że niniejszą ofertą jestem związany przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania oferty.

XIV.  Załączniki:

a)   Oferta, zgodna w treści z załącznikiem nr 2.

b)   Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej  lub KRS  – oryginał lub kopia

c)    Pełnomocnictwo jeśli oferta jest podpisywana przez osobę inną niż osoba upoważniona zgodnie z EDG lub KRS.

d)   Załącznik nr 3 - Zaparafowana przez Wykonawcę umowa, na potwierdzenie zgodzenia się z zapisami w niej zawartymi.

 

 

 

……………………………………………………………………………….

/ miejscowość data, podpis składającego Ofertę /

 

 

_____________________

1 Niepotrzebne skreślić


UWAGA!!!! 

Załąćznik nr 1 i wzór umowy znajduje sie do pobrania w Zakałdce Przetargi 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1219
22 czerwca 2015 14:34 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2015 14:26 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl