Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

   samodzielny  referent ds. administracyjnych

(w wymiarze 0,75 etatu)

/nazwa stanowiska pracy/

 I Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku – preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, doradztwo zawodowe.

 2. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy biurowej.

 3. Znajomość przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 4. Znajomość obsługi komputera.

 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 6. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka obcego.

 2. Znajomość obsługi programów komputerowych: Word, Excel.

 3. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność.

 4. Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 5. Dyspozycyjność.

 III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Badanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych w zakresie opracowywania kierunków kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 2. Prowadzenie dokumentacji kursów, konferencji i warsztatów oraz sporządzanie stosownych umów z wykonawcami.

 3. Przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń po ukończonych formach doskonalenia nauczycieli.

 4. Dokonywanie i opracowywanie ewaluacji szkoleń pod względem ilościowym i jakościowym.

 5. Obsługa techniczna i organizacyjna form szkoleniowych.

 6. Prowadzenie, przygotowanie i rozdział korespondencji, przepisywanie pism, czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentacji w zakresie doradztwa metodycznego oraz doskonalenia nauczycieli.

 7. Prowadzenie ewidencji form doskonalenia zawodowego.

 8. Prowadzenie zapisów nauczycieli na formy doskonalenia zawodowego.

 9. Przygotowywanie we współpracy z doradcami metodycznymi i innymi pracownikami placówki informatora form szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej.

 10.  Opiekowanie się pod względem merytorycznym i promocyjnym nad stroną internetową.  

 11. Współpraca z prowadzącymi formy doskonalenia, ustalanie terminów szkoleń, warunków organizacyjnych i finansowych.

 12. Obsługa organizacyjna konkursów dla uczniów oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 13. Współpraca z pracownikami merytorycznymi placówki w zakresie koordynowania działań placówki.

 14. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań w zakresie realizacji zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 15. Udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach form doradczych i szkoleniowych.

 16. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 IV Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego,

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 6. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 7. oświadczenie o niekaralności,

 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 0,75 etatu,

 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

   

   

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych w PCPPPiDN w Głogowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24 lipca  2015r do godz. 13:00 na adres: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38,  67-200 Głogów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  –  samodzielny referent ds. administracyjnych”.

 

Aplikacje, które wpłyną do PCPPPiDN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w PCPPPiDN w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38 w dniu 24 lipca 2015r                      o godz. 14:00.

Z  regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 833 32 11.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pcpppidn.eu ) oraz na tablicy informacyjnej PCPPPiDN przy ul. Jedności Robotniczej 38 , ul. Folwarcznej 52 i ul. Jedności Robotniczej 10 w Głogowie w terminie do dnia 31 lipca 2015r.

 

 

                                                                                               Dyrektor PCPPPiDN w Głogowie

                                                                                                        Barbara Krzywulicz

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2015 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 1791
13 lipca 2015 11:02 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
13 lipca 2015 11:01 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
13 lipca 2015 10:57 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl