Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
http://pcpppidn.biposwiata.pl

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji menagera projektu

 

 

 

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2013

Pełnienie funkcji managera projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

                                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

            Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji managera projektu

pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego


Numer ogłoszenia: 323694 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013r

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.08.2013r godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.