Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji SORE w projekcie

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2013

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

                                                                                                                                 Głogów, 23 sierpnia 2013r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 23 sierpnia 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  Anna Hejmej, ul. Stawna 8/6, 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi: 3.225,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

2

3.225,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 2: Anna Hejmej, ul. Stawna 8/6, 67-200 Głogów, e-mail: anna.hejmej@op.pl, cena brutto: 3.225,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem
  / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

 

2 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę – Beata Cześniuk,  ul. Wojska Polskiego 11e/5, 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi: 3.900,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

6

3.900,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 6: Beata Cześniuk, ul. Wojska Polskiego 11e/5, 67-200 Głogów, e-mail: beata czesniuk@wp.pl, cena brutto: 3.900,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

 

3 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę –  Iwona Rogowska, ul. Orzechowa 94, 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi: 3.900,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

3

3.900,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 3: Iwona Rogowska, ul. Orzechowa 94, 67-200 Głogów, e-mail: rogowskai@o2.pl, cena brutto: 3.900,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

 

4 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Wioletta Ziemińska, ul. Jagiellońska 55/5, 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi: 3.975,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

4

3.975,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 4: Wioletta Ziemińska, ul. Jagiellońska 55/5, 67-200 Głogów, e-mail: wiolettaz@gazeta.pl, cena brutto: 3.975,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem
  / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

 

5 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę –  Teresa Walczak,   ul. Parkowa 17, 67-222 Jerzmanowa z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi:  3.240,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

3.240,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 1: Teresa Walczak, ul. Parkowa 17, 67-222 Jerzmanowa, e-mail: walczak.teresa@gmail.com, cena brutto: 3.240,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

 

6 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę – Wiesława Sęk, Brzeg Głogowski 66, 67-231 Żukowice z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi: 3.315,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

5

3.315,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferta została złożona przez:
  • Oferta nr 5: Wiesława Sęk, Brzeg Głogowski 66, 67-231 Żukowice, e-mail:wieslawasek@wp.pl, cena brutto: 3.315,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2  w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy Pzp  tj. w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w Dziale VI ustawy Pzp.

Otrzymują / zamieszczono:

•  Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń

•  Anna Hejmej, ul. Stawna 8/6, 67-200 Głogów, e-mail: anna.hejmej@op.pl

•  Beata Cześniuk, ul. Wojska Polskiego 11e/5, 67-200 Głogów, e-mail: beata czesniuk@wp.pl

•  Iwona Rogowska, ul. Orzechowa 94, 67-200 Głogów, e-mail: rogowskai@o2.pl

•  Wioletta Ziemińska, ul. Jagiellońska 55/5, 67-200 Głogów, e-mail: wiolettaz@gazeta.pl

•  Teresa Walczak, ul. Parkowa 17, 67-222 Jerzmanowa, e-mail: walczak.teresa@gmail.com

•  Wiesława Sęk, Brzeg Głogowski 66, 67-231 Żukowice, e-mail:wieslawasek@wp.pl

 

 

Wykonała KP w 7 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający                                                                                                            

Egz. Nr 2-7 – Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku

                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                     PCPPP i DN w Głogowie

                                                                                                                           Barbara Krzywulicz

Data wytworzenia dokumentu: 23.08.2013r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Krzywulicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 708
23 sierpnia 2013 13:50 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl