Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

 

Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/05/2013

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia  projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

Głogów, 09 września 2013r.

                                                                                                                                                                      

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 oraz 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 09 września 2013r. dokonano następujących czynności w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Tomasza Kuziaka, ul. Akacjowa 10/1, 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi w wysokości 1.500,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

3

1.500,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty złożyli:
  • Oferta nr 3: Tomasz Kuziak, ul. Akacjowa 10/1 67 – 200 Głogów, cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 1.500,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem
  / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

 

 

2 część zamówienia

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono przedmiotowe postępowanie z uwagi
na fakt, że w terminie przewidzianym w postępowaniu na składanie ofert nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Na w/w czynność Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

3 część zamówienia

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania Wykonawcę – Halinę Phonsavath, ul. Piasta Kołodzieja14/10  , 67 – 200 Głogów, gdyż Wykonawca ten pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 pzp nie złożył prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 3.3.2. SIWZ, tj. dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia spełniającą następujące wymagania: 1) posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym,
2) posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 3) posiadanie doświadczenia w pracy
z grupą osób dorosłych, prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo) doświadczenie
w moderowaniu kursów i szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem metod e-learningu, 4) posiadanie doświadczenie w moderowaniu grupowej pracy koncepcyjnej osób dorosłych, kierowanie spotkaniami /warsztatami poświęconymi zespołowemu wypracowaniu rozwiązań określonych problemów środowiska oświatowego – warsztaty strategiczne, rady pedagogiczne szkoleniowe, wspólne rozwiązywanie problemów, tworzenie procedur, warsztaty. Oferta wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Oferty w postępowaniu złożyli – oferta nr 2: Haliny Phonsavath, ul. Piasta Kołodzieja14/10  , 67 – 200 Głogów cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 1.500,00 złotych,

 

Na w/w czynność Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono przedmiotowe postępowanie z uwagi
na fakt, że nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Na w/w czynność Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

4 część zamówienia

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Urszulę Lewocką, ul. Kosmonautów Polskich 111/5 , 67-200 Głogów z ceną brutto za miesięczne świadczenie usługi w wysokości 1.500,00 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

3

1.500,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty złożyli:
  • Oferta nr 1: Urszula Lewocka, ul. Kosmonautów Polskich 111/5 , 67 – 200 Głogów , cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 1.500,00 złotych,
 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1  pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem
  / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

Otrzymują / zamieszczono:

 • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
 • Wykonawcy wyżej wskazani ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

 

 

Wykonała KP w 4 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zamawiający

Egz. Nr 2-4 – Wykonawcy wyżej wskazani ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

 

 

Dyrektor

PCPPP i DN w Głogowie

Barbara Krzywulicz  

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2013r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Krzywulicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2013 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 742
09 września 2013 13:49 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2013 13:44 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl