Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach postepowania nr ZP/07/2013 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wykonawcy,

            którzy ubiegają się

            o udzielenie zamówienia publicznego

            w nw. Postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., Nr 907 – dalej: ustawa Pzp) informuję, że w dniu 09 października 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


1 część zamówienia:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez CPU ZETO Sp. z o.o.  ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ  w zakresie zbyt małej ilości pamięci operacyjnej. W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę Paweł Oleksiewicz, MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ  w zakresie niezgodności ilości pamięci kart graficznej  i prędkości pracy karty sieciowej. W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 23.103,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszej. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

23.213,79

99,52

99,52

2

37.885,95

60,98

60,98

4

22.081,32

oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

5

23.886,00

96,72

96,72

6

32.490,00

71,10

71,10

7

22.950,00

oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

8

23.103,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty: 23.213,79 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty: 37.885,95 złotych, 

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty: 22.081,32 złotych; 

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty: 23.886,00 złotych; 

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty: 32.490,00 złotych, 

Oferta nr 7: Paweł Oleksiewicz, MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, cena oferty: 22.950,00 złotych; 

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 23.103,00 złote,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • odrzucono 2 (dwie) oferty:
  • oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra,
  • oferta nr 7: Paweł Oleksiewicz, MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno,
  • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

2 część zamówienia:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo OPTIMUS  Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, z ceną brutto: 5.872,02 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

5.872,02

100

100

4

6.016,40

97,60

97,60

5

6.042,00

97,18

97,18

6

6064,00

96,83

96,83

8

6.240,00

94,10

94,10

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty: 5.872,02 złotych, 

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty: 6.016,40 złotych;

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty: 6.042,00 złotych,

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty: 6.064,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 6.240,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

3 część zamówienia:


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek   & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 2.850,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

2.878,20

99,02

99,02

5

2.962,00

96,21

96,21

6

3.040,00

93,75

93,75

8

2.850,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty: 2.878,20 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  2.962,00 złotych,

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, Ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty: 3.040,00 złotych, 

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów,   cena oferty: 2.850,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

4 część zamówienia

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ w zakresie pojemności pojemnika standardowego na papier i prędkości skanowania. W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 3.050,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

3.078,69

99,06

99,06

2

1.211,80

oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

5

3.169,00

96,24

96,24

8

3.050,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty: 3.078,69 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty: 1.211,80 złotych, 

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  3.169,00 złotych, 

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 3.050,00 złotych;

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • odrzucono 1 (jedną) ofertę: 
  • oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki,
  • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

5 część zamówienia:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 1.800,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

2.238,60

80,40

80,40

2

2.612,52

68,89

68,89

3

2.157,42

83,43

83,43

4

1.842,79

97,67

97,67

5

2.298,00

78,32

78,32

8

1.800,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  2.238,60 złotych, 

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty:   2.612,52 złotych,

Oferta nr 3: ORION Instruments Polska Sp. z o.o. Plac Grzybowski 10, 00-104 Warszawa, cena oferty:  2.157,42 złotych,

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty:  1.842,79 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  2.298,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów,    cena oferty: 1.800,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

6 część zamówienia:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 2.050,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

2.114,37

96,95

96,95

2

2.273,04 

90,18

90,18

3

2.092,23

97,98

97,98

4

2.110,68

97,12

97,12

5

2.157,00

95,03

95,03

8

2.050,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  2.114,37 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty:  2.273,04  złotych,

Oferta nr 3: ORION Instruments Polska Sp. z o.o. Plac Grzybowski 10, 00-104 Warszawa, cena oferty:  2.092,23 złotych,

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty:  2.110.,68 złotych,  

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  2.157,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 2.050,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

7 część zamówienia:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 4.100,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą   w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

4.132, 80

99,20

99,20

4

5.127,62

79,95

79,95

5

4.126,00

99,36

99,36

6

5.685,00

72,11

72,11

7

4.350,00

94,25

94,25

8

4.100,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  4.132, 80 złotych,

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty: 5.127,62 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  4.126,00 złotych,

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, Ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty: 5.685,00 złotych,

Oferta nr 7: Paweł Oleksiewicz, MPC, Ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno,  cena oferty: 4.350,00 złotych; 

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 4.100,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

8 część zamówienia:

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 1.500,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

1.623,60

92,38

92,38

2

1.869,60

80,23

80,23

4

1.623,60

92,38

92,38

5

1.680,00

89,28

89,28

6

2.520,00

59,52

59,52

7

1.520,00

98,68

98,68

8

1.500,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  1.623,60 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty:  1.869,60 złotych,

Oferta nr 4: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena oferty:  1.623,60 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  1.680,00 złotych,

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty: 2.520,00 złotych,

Oferta nr 7: Paweł Oleksiewicz, MPC, Ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, cena oferty: 1.520,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 1.500,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

9 część zamówienia:


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 518,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą   w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

528,90

97,93

97,93

2

619,92

83,55

83,55

5

530,00

97,73

97,73

6

760,00

68,15

68,15

7

550,00

94,18

94,18

8

518,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 •  oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  528,90 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty:  619,92 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  530,00 złotych,

Oferta nr 6: Michał Karczewski, „COM”, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, cena oferty:  760,00 złotych, 

Oferta nr 7: Paweł Oleksiewicz, MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, cena oferty: 550,00 złotych, 

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów,  cena oferty: 518,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

10 część zamówienia:

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 5 złożoną przez BKH SYSTEM, ul. Długa1,                             68-100 Żagań, z ceną brutto: 1.346,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

1.476,00

91,19

91,19

2

1.890,76

71,18

71,18

5

1.346,00

100

100

8

1.630,00

82,57

82,57

 

Zawiadamiam, że:

 • Ø oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  1.476,00 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty:  1.890,76 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty:  1.346,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 1.630,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

11 część zamówienia:


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 8 złożoną przez Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, z ceną brutto: 880,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (100%).

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

1.062,72

82,80

82,80

2

1.092,24

80,56

80,56

3

895,44

98,27

98,27

5

1.063,00

82,78

82,78

8

880,00

100

100

 

Zawiadamiam, że:

 • oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, cena oferty:  1.062,72 złotych,

Oferta nr 2: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, cena oferty: 1.092,24 złotych,

Oferta nr 3: ORION Instruments Polska Sp. z o.o. Plac Grzybowski 10, 00-104 Warszawa, cena oferty:  895,44 złotych,

Oferta nr 5: BKH SYSTEM, Ul. Długa1, 68-100 Żagań, cena oferty: 1.063,00 złotych,

Oferta nr 8: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, cena oferty: 880,00 złotych,

 • nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 • nie odrzucono żadnej oferty,
 • zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem/e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • na w/w rozstrzygnięcie w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp.

 

Otrzymują / zamieszczono:

Egz. nr 1 - Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń,

Egz.nr 2: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz, Tel. / fax.: 43 82710 07, optsier@onet.pl,

Egz. nr 3: Nowekreowanie.pl Jakub Putz, ul. Grzybowa 1, 05-092 Łomianki, tel.: 22 39 09 195, fax.: 22 390 91 98, e-mail: biuro@nowekreowanie.pl ,

Egz. nr 4: ORION Instruments Polska Sp. z o.o. Plac Grzybowski 10, 00-104 Warszawa, tel./fax: 22 638 31 45, e-mail: orion@orion.pl,

Egz. nr 5: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 25 100, fax.: 75 75 26 922, e-mail: pbox@cpu-zeto.pl,  

Egz. nr 6: BKH SYSTEM, ul. Długa1, 68-100 Żagań, Tel.: 68367 04 56 Fax.: 68 47 066 44, e-mail: mgajewski@bkh-system.pl ,

Egz. nr 7: Michał Karczewski, „COM”, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, Tel./fax.: 22 201 90 92,  e-mail: m.karczewski@comitsolution.pl,

Egz. nr 8: Paweł Oleksiewicz, MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, Tel.: 24 254 91 20 fax.: 24 254 99 64 w. 50, e-mail: tomek@zoneo.pl,

Egz. nr 9: Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak Sp. Jawna, ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów, tel. 67 72 74 791, fax.: 76 845 2- 79, e-mail: sklep@starcom-ntt.com.pl,  

 

Wykonano w 9 egzemplarzach:                                                                           

Egz. Nr 1 – Zamawiający

Egz. Nr 2-9 – Wykonawcy wymieniony w w/w rozdzielniku

Wyk.: Komisja Przetargowa, tel. 664 921 399

Dnia: 09.10.2013r.

 

 

 Dokument podpisał:

 

                              Barbara Krzywulicz

...................................

/  Dyrektor jednostki /

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2013 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 565
11 października 2013 12:32 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2013 12:10 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl