Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów biurowych i szkoleniowych w ramach projektu

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2014

Dostawa artykułów biurowych i szkoleniowych w ramach projektu
pn. „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 

Głogów, 08 kwietnia 2014r.

 

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 08 kwietnia 2014r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w ofercie złożonej przez Wykonawcę – Renatę Musielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe ”VIKA” Renata Musielska poprzez wpisanie w sumie formularza cenowego kwoty 80.792,95 złotych zamiast kwoty 72.449,97 złotych. Całkowita wartość oferty brutto wyniesie 80.792,95 złotych brutto.

 Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w ofercie złożonej przez Wykonawcę – Renatę Duś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ”BIUREX” Duś Renata poprzez wpisanie w zadaniu nr 4, poz. 35  kwoty 21,00 złotych zamiast kwoty 2,10 złotych. W związku z powyższym wpisanie w sumie formularza cenowego kwoty 69.390,06 złotych zamiast kwoty 70.355,16 złotych. Całkowita wartość oferty brutto wyniesie 69.390,06 złotych brutto.

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEN” Sp. Jawna Ryszard Kulesza, ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów, cena brutto: 47.112,27 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

 

 

Numer oferty

 

 

cena brutto oferty

w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie

1

80.792,95

58,31

58,31

2

69.390,06

67,89

67,89

3

47.112,27

100

100

 

Oferty zostały złożone przez:

Oferta nr 1: Renata Musielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe ”VIKA” Renata Musielska, Lubanów 28 B,
98 – 235 Błaszków, cena brutto: 72.449,97 złotych.

Oferta nr 2: Renata Duś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”BIUREX” Duś Renata,
ul. Kolejowa 9a, 59-300 Lubin (adres dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – ul. Smolna 13, 67-200 Głogów), cena brutto: 70.355,16 złotych.

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEN” Sp. Jawna Ryszard Kulesza, ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów, cena brutto: 47.112,27 złotych.

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

Podstawa prawna:

 Art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp: „Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek”.

 

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

 

Art. 2 pkt 5 ustawy Pzp – „Ilekroć w ustawie jest mowa o najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.”

 

Otrzymują / zamieszczono:

  • Zamawiający – strona internetowa/tablica ogłoszeń
  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 557
08 kwietnia 2014 09:47 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl