Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP/02/2014 Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2014

Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne

w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”


Głogów, 27 października 2014r.

 

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) informuję, że w dniu 27 października 2014r. dokonano czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli
i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”
w konsekwencji których unieważniono przedmiotowe postępowanie.

I

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wykluczono wykonawcę – Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, który w odpowiedzi na czynność zamawiającego dokonaną w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie 3.3.2. SIWZ, tj. nie wykazał wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 zadań dotyczących przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w zakresie zagadnień tematycznych składających się na przedmiot zamówienia (wykazane zadanie na potwierdzenie warunku udziału nie musi bezwzględnie obejmować wszystkie zagadnienia tematyczne będące przedmiotem niniejszego zamówienia, ale dla ich uznania przez zamawiającego powinno co najmniej zawierać część z nich), obejmujących różne formy prowadzenia tych szkoleń (wykłady, warsztaty, konsultacje), o wartości min.: 200.000,00 złotych brutto (słownie brutto: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla każdego wykonanego zadania.

Ze złożonego z ofertą wykazu wykonach zamówień – usług podobnych oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług nie wynikało, iż wykonawca spełnił warunek udziału
w postępowaniu określony w punkcie 3.3.2. SIWZ. Wykonawca wykazał się wykonaniem 6 zamówień publicznych o następujących wartościach brutto: 1) 315.168,00 złotych; 2) 171.990,00 złotych; 3) 231.264,00 złotych; 4) 138.384,00 złotych; 5) 375.624,00 złotych i 6) 23.490,00 złotych. Pozycje 2, 4 i 6 nie odpowiadają w zakresie wartości postanowionemu w postępowaniu warunkowi. Zamawiający uznał pozycje 1 i 5. Z kolei w pozycji 3 zamawiający stwierdził, że kwota 231.264,00 złotych nie obejmuje faktycznie zamówienia wykonanego, ale zamówienie które jest w trakcie realizacji. Z dokumentów potwierdzających wykonanie tego zamówienia wynika z kolei, że zostało ono faktycznie realizowane, na dzień składania ofert, na kwotę wynoszącą około połowy ze wskazanej kwoty 231.264,00 złotych. Stąd zamawiający nie uznał pozycji 3 jako potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i w związku z tym stwierdził, że wykonawca na podstawie załączonych do oferty dokumentów nie spełnił warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 3.3.2. SIWZ.

W dniu 21 października 2014r. zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania w/w warunku. Wykonawca nie złożył w/w dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

II

Złożone i otwarte oferty:

Oferta nr 1: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, cena brutto: 302.976,00 złotych.

W postępowaniu wykluczono:

Oferta nr 1: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, cena brutto: 302.976,00 złotych.

W postępowaniu odrzucono:

Oferta nr 1: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, cena brutto: 302.976,00 złotych.

III

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przedmiotowe zamówienia publiczne unieważniono, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna złożona
w postępowaniu oferta została uznana za odrzuconą w konsekwencji dokonanych przez zamawiającego czynności.   

IV

Na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


Zatwierdzam

Barbara Krzywulicz

Dyrektor PCPPPiDN w Głgowie

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2014 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 755
27 października 2014 10:33 pcpppidn@neostrada.pl - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl