Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/03/2014

Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne

w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”


 

Głogów, 17 listopada 2014r.


Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia 

 


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2014r. dokonano następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”
.

I

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę – Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, cena brutto: 293.000,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ z uwagi na przedmiot i charakter zamówienia publicznego była cena (waga 90%) oraz doświadczenie (waga 10 %).

 

 

Numer
oferty

 

 

Cena brutto oferty
w złotych

 

Liczba punktów
w kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów
przyznanych ofercie

1

293.508,00

89,84

10

99,84

2

293.000,00

90

10

100


II

Złożone i otwarte oferty:

Oferta nr 1: Alicja Kraska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie 21A, 11-510 Wydminy, cena brutto: 293.508,00 złotych.

Oferta nr 2: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, cena brutto: 293.000,00 złotych.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.


III

Na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 3) lit. a ustawy Pzp, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem / e-mailem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Podstawa prawna:

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Art. 2 pkt 5 ustawy Pzp – „Ilekroć w ustawie jest mowa o najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.”

 

 

 Zatwierdzam

Barbara Krzywulicz

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Maksymów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2014 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: pcpppidn@neostrada.pl
Ilość wyświetleń: 531
17 listopada 2014 13:32 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2014 13:29 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2014 13:26 pcpppidn@neostrada.pl - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl